نصیحت فردوسی به دکتر ظریف !!

 

نصیحت "حکیم ابوالقاسم فردوسی" به وزیر امور خارجه کشورمان:)

"ظریفا"! چو دشمن درشتی کند/

و گر با تو سودای کشتی کند/

سخن پخته گو تا که خامش کنی/

به جادوی "تدبیر"، رامش کنی/

که هر چند خیل پلنگیم ما/

ولی خسته از طبل جنگیم ما/

به فکر گذشت زمان نیز باش/

ز حق مگذر و فکر جان نیز باش/

که این غول مردم کش اهرمن/

نسوزد دلش هیچ بر ما و من/

مبادا که با وی درشتی کنی/

که سرپنجه در کار کشتی کنی/

همی با قوی، پنجه کردن خطاست/

که بازوی خود رنجه کردن خطاست/

 ز چنگ سگ هار، پروا خوش است/

چو دشمن قوی شد، مدارا خوش است/

تو در بند مشتی رجز خوان مباش/

به جز در پی خاک ایران مباش/

رجز خوان نداند که اندوه چیست/

که بر شانه مرد و زن، کوه چیست/

رجز خوان نداند غم و بیم را/

نداند مکافات "تحریم" را/

نداند که نان از کجا می خوریم/

زمین خورده ایم و هوا می خوریم/

نداند زن بیوه چون می کند؟/

که نان خشکه در "ظرف خون" می خورد/

نداند رعیت، زمین خورده است/

که ابروش، از غصه "چین خورده" است/

چنان کن که تاریخ ایران زمین/

تو را گوید از عمق جان، آفرین/

بگیرند اگر بر تو ایرادها/

که با "جان کری" راه رفتی چرا؟/

بگو هست "تاکتیک مردانه" ام/

همان "نرمش قهرمانانه" ام/

/ 0 نظر / 28 بازدید